ÚvodČasopisy a kalendáre › Ponuka na rok 2022

Ponuka na rok 2022

SLOVENSKÁ KNIŽNICA PRE NEVIDIACICH MATEJA HREBENDU V LEVOČI
Štúrova 36, 054 65 Levoča
Kontakty: expedícia – 053/2451 211

e-mail: zuzana.silonova@skn.sk
redakcia: 053/2451 004, 0918 809 472
https://www.skn.sk

PONUKA PERIODÍK NA ROK 2022

Vážení čitatelia,prinášame vám prehľad časopisov a kalendárov na rok 2022, ktorých ponuka i cena sa oproti minulému roku mení len v jednom prípade. Upozorňujeme našich čitateľov, že rokom 2021 zaniká čiernotlačová verzia časopisu Priezor. V roku 2022 ho nahradia dva samostatné, autentické časopisy – Nový život a Vierka. Obidva časopisy budú vychádzať samostatne, aj v čiernotlači. Nový život ako mesačník, Vierka ako dvojmesačník. Čiernotlačová verzia Nového života už nebude výberom článkov z dvoch čísel, ale bude zhodná so zvukovou a braillovskou. Z tohto dôvodu sa mení aj cena uvedených periodík, ktorú nájdete v ponuke. Veríme, že naďalej ostanete čitateľmi našich periodík.Všetky zvukové časopisy nájdete v kompletnej ponuke na audiowebe.Zvukové periodiká na webovej stránke www.skn.sk sú dostupné vo formáte MP3.
Zvukové periodiká na CD nosičoch vo formáte MP3 netreba vracať, ostávajú vo vlastníctve predplatiteľa.V prípade krátenia finančných príspevkov na časopisy si vydavateľ vyhradzuje právo redukovať ich rozsah a periodicitu. Pri objednávaní časopisov a kalendárov vyplňte peňažný poukaz v správe pre adresáta vo vlastnom záujme čo najdôslednejšie. Ústrižok o zaplatení neposielajte do expedície, starostlivo si ho uschovajte.V prípade bezhotovostnej platby pošlite do expedície e-mail s názvami časopisov a kalendárov, ktoré si chcete objednať.Peňažný poukaz spolu s Ponukou periodík v Braillovom písme alebo čiernotlači dostane každý aktuálny predplatiteľ poštou.  Ponuka časopisov je k dispozícii aj v KS ÚNSS a na webovej stránke SKN – www.skn.sk. Ostatní záujemcovia môžu o ňu požiadať e-mailom expedíciu: zuzana.silonova@skn.sk . 

ČASOPISY V BRAILLOVOM PÍSME

NOVÝ ŽIVOT (nb): kmeňový časopis pre nevidiacich, 12 čísel ročne, predplatné 3 €.

VIERKA (vb): časopis pre ženy. 6 čísel ročne, predplatné 2 €.

ŠACH (sb): časopis pre šachistov. 4 čísla ročne, predplatné 2 €.

MLADOSŤ (mb): časopis pre mládež. 6 čísel ročne, predplatné 2 €.

NÁDEJ (bb): ekumenický časopis. 4 čísla ročne, predplatné 2 €.

KULTÚRNO-LITERÁRNY VÝBER (kb): časopis o literatúre, umení a kultúre. 6 čísel ročne, predplatné 2 €.

 

ZVUKOVÉ ČASOPISY NA CD a vo formáte MP3

NOVÝ ŽIVOT (nz): kmeňový časopis pre nevidiacich.   12 čísel ročne, predplatné 3 €.

PRAMEŇ (ez): blok o nevidiacich a výber z rôznych časopisov. 24 čísel ročne, predplatné 3,50 €.

ROZHĽADY (rz): monotematický časopis zameraný na rôzne oblasti spoločenského života. 8 čísel ročne, predplatné 2 €.

NOVET (tz): novinky vedy a techniky. 6 čísel ročne, predplatné 2 €.

POHYB (hz): časopis pre priaznivcov športu. 12 čísel ročne, predplatné 2 €.

AKORD (az): časopis o hudbe. 4 čísla ročne,  predplatné 2 €.

NÁDEJ (bz): ekumenický časopis. 4 čísla ročne, predplatné 2 €.

DOTYKY (dz): časopis pre masérov. 4 čísla ročne, predplatné 2 €.

ŽIVOT (žz): výber článkov z týždenníka Život pre vidiacu verejnosť. 12 čísel ročne, predplatné 4 €.

SLOVENKA (sz): výber článkov z týždenníka Slovenka pre vidiacu verejnosť. 12 čísel ročne, predplatné 4 €.

ZDRAVIE (zz): výber článkov z mesačníka Zdravie pre vidiacu verejnosť. 12 čísel ročne, predplatné 4 €.

DIABETIK (iz): výber článkov z odborno-populárneho časopisu pre diabetikov. 6 čísel ročne, predplatné 2 €.

  

ČASOPISY VO ZVÄČŠENEJ ČIERNOTLAČI

Nový život (nc): kmeňový časopis pre slabozrakých a inak zdravotne znevýhodnených, 12 čísel ročne, predplatné 3 €.

VIERKA (vc): ženský časopis pre slabozrakých a inak zdravotne znevýhodnených, 6 čísel ročne, predplatné 2 €.

ŠACH (šc): časopis pre šachistov. 4 čísla ročne, predplatné 2 €.

  

ČASOPISY V DIGITÁLNEJ FORME

Na CD (cd):

NOVÝ ŽIVOT, VIERKA, ROZHĽADY, MLADOSŤ, NOVET, NÁDEJ, POHYB, DOTYKY, KULTÚRNO-LITERÁRNY VÝBER, ŠACH, AKORD, ZEM&VEK, VEĽKÝ BRAILLOVSKÝ KALENDÁR. Časopisy v textovom formáte budeme zasielať mesačne podľa uzávierok. Ročné predplatné 5 €.

 E-mailový balíček (eb):

NOVÝ ŽIVOT, VIERKA, ROZHĽADY, MLADOSŤ, NOVET, NÁDEJ, POHYB, DOTYKY, KULTÚRNO-LITERÁRNY VÝBER, ŠACH, AKORD, ZEM&VEK, VEĽKÝ BRAILLOVSKÝ KALENDÁR. Časopisy v textovom formáte budeme zasielať priebežne podľa uzávierok.

Predplatitelia e-mailového balíčka budú dostávať časopisy vo formátoch RTF aj TXT v kódovaní pre Windows. Predplatitelia sú naďalej povinní oznámiť svoju e-mailovú adresu na zuzana.silonova@skn.sk

Ročné predplatné 4 €.

Audioweb (aw):

NOVÝ ŽIVOT, NOVET, PRAMEŇ, NÁDEJ, POHYB, AKORD, ROZHĽADY, DOTYKY, ŽIVOT, ZDRAVIE,SLOVENKA, DIABETIK.  

Zvukové časopisy budú prístupné na webovej stránke knižnice www.skn.sk vo formáte MP3 v časti digitálna knižnica. Meno a heslo na získanie prístupu do digitálnej knižnice si každý predplatiteľ Audiowebu zvolí pri registrácii do digitálnej knižnice na úvodnej webovej stránke. Jednotlivé čísla periodík budú na webe k dispozícii priebežne podľa uzávierok. Ročné predplatné 1 €.

KALENDÁRE NA ROK 2022

STOLOVÝ kombinovaný - braillo/čiernotlač (sk) - 2,50 €, 
vrátane poštovného za kus 4,45 €  

STOLOVÝ - len čiernotlač bez brailla (st) - 2,00 €,
vrátane poštovného za kus 3,95 €

NÁSTENNÝ RELIÉFNY (nr) - téma Rukami k poznaniu - 4 €,
vrátane poštovného za kus 6,75 €

VEĽKÝ BRAILLOVSKÝ (vk) - 1 €

CIRKEVNÝ (ck) - 1 €

Ceny kalendárov uvádzané bez poštovného platia pre osobný odber,  resp. s poštovným za kus (1,95 €/do 0,5 kg, 2,75 € do 1 kg) v prípade, že si ich objednáte poštou.

Záujemcovia z Česka si musia priplatiť poštovné 5,50 € do 0,5 kg.

Starostlivo vyplnený peňažný poukaz uhraďte najneskôr do 20. decembra 2021.

Na prednej strane poštového peňažného poukazu U v správe pre adresáta napíšte skratky časopisov, resp. kalendárov, o ktoré máte záujem. Pošta nám tieto informácie doručí, čím pre vás zaniká povinnosť zasielať ústrižok o zaplatení do expedície.

Objednávky posielajte na adresu: SKN, oddelenie expedície, Štúrova 36, 054 65 Levoča.

Časopisy si môžete objednať aj cez internet na e-mailovej adrese: zuzana.silonova@skn.sk .

V prípade predplatného bankovým prevodom informujte expedíciu (písomne, resp. telefonicky), pretože banka oznámi len výšku platby, a tak by sme nevedeli, o ktorý časopis alebo kalendár máte záujem.

IBAN: SK67 8180 0000 0070 0006 9835, variabilný symbol 60104.

Osobná platba je tiež možná
priamo v SKN. V prípade, že si časopisy objednáte po uvedenom termíne, budú vám zasielané len nasledujúce vydania.

 
Záujemcovia z Českej republiky

si môžu časopisy objednať prostredníctvom medzinárodného platobného príkazu Eurogiro, ktorý dostanú bezplatne na pošte.

 

Žiacke časopisy Naše ráno a Za svetlom

objednajte, resp. zmeny v objednávke nahláste:

Spojená škola internátna, Nám. Štefana Kluberta 2

054 01 Levoča, e-mail: riaditel@nevidiaci.sk

V súvislosti s novým Všeobecným nariadením na ochranu osobných údajov (v skratke GDPR – General Data Protection Regulation), ktoré je platnéod 25. mája 2018, vás informujeme, že pre spracovanie objednávky slepeckých periodík a kalendárov je nevyhnutné poskytnúť vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné za účelom spracovania objednávky, ako aj doručenie objednaných periodík na zvolenú adresu. K spracúvaniu osobných údajov bude dochádzať počas obdobia jedného (1) roka po vyhotovení objednávky. Po uplynutí tejto lehoty budú osobné údaje zlikvidované. Poskytnutie osobných údajov na účely odoberania slepeckých periodík a kalendárov nie je dobrovoľné, ale je nevyhnutné, keďže právnym základom je plnenie zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou ako objednávateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b Nariadenia GDPR).Ako dotknutá osoba máte za podmienok stanovených   v Nariadení EÚ č. 2016/679 (GDPR) nasledujúce práva: právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu,ako aj právo na prenosnosť údajov.Podrobnejšie sú tieto práva upravenév článkoch 15 až 23 GDPR.Máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR (Hraničná 12,820 07 Bratislava 27, tel. +421/2/3231 3214,e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk),ak sa domnievate, že prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje v rozpore s právnymi predpismi. Podrobné informácie o vašich právach, príjemcoch, sprostredkovateľoch a zodpovednej osobe, vrátane kontaktu, sú vám k dispozícii na webovom sídle SKN: https://www.skn.sk/novinky/ochrana-osobných-údajov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na začiatok stránky Tlač stránky