Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Ponuka na rok 2023

SLOVENSKÁ KNIŽNICA PRE NEVIDIACICH

MATEJA HREBENDU V LEVOČI

Štúrova 36, 054 65 Levoča

 

Kontakty:

053/2451 211, expedicia@skn.sk

053/2451 004, 0918 809 472, redakcia@skn.sk

https://www.skn.sk

 

PONUKA PERIODÍK NA ROK 2023

 

Vážení čitatelia,

prinášame vám prehľad časopisov a kalendárov na rok 2023. Upozorňujeme, že v e-mailovom balíčku pribudne nový časopis Quark, magazín o vede a technike vďaka spolupráci s vydavateľom Centrom vedecko-technických informácií SR a redakciou Quarku. Máte jedinečnú príležitosť zoznámiť sa s ďalším zaujímavým mesačníkom, ktorý rozšíri váš rozhľad.

Upozorňujeme aj na zmenu vo výške predplatného u niektorých našich periodík a kalendárov z dôvodu nárastu cien a prevádzkových nákladov. Veríme, že tento krok, ktorý bol nevyhnutný, vás neodradí a napriek tomu ostanete naďalej našimi vernými čitateľmi.

Zvukové periodiká na CD nosičoch vo formáte MP3 netreba vracať, ostávajú vo vlastníctve predplatiteľa.

V prípade krátenia finančných príspevkov na časopisy si vydavateľ vyhradzuje právo redukovať ich rozsah a periodicitu.

Pri objednávaní časopisov a kalendárov vyplňte peňažný poukaz v správe pre adresáta vo vlastnom záujme čo najdôslednejšie.

Ústrižok o zaplatení neposielajte do expedície, starostlivo si ho uschovajte.

V prípade bezhotovostnej platby pošlite do expedície

e-mail s názvami časopisov a kalendárov, ktoré si chcete objednať.

Peňažný poukaz spolu s Ponukou periodík v Braillovom písme alebo čiernotlači dostane každý aktuálny predplatiteľ poštou.

Ponuka časopisov je k dispozícii aj v KS ÚNSS a na webovej stránke www.skn.sk.

Ostatní záujemcovia môžu o ňu požiadať e-mailom na: expedicia@skn.sk.

 

ČASOPISY V BRAILLOVOM PÍSME

 

NOVÝ ŽIVOT (nb): kmeňový časopis pre nevidiacich a inak zdravotne znevýhodnených, 12 čísel ročne,

predplatné 3,50 €.

VIERKA (vb): časopis pre ženy, 6 čísel ročne,

predplatné 2,50 €.

ŠACH (sb): časopis pre šachistov, 4 čísla ročne,

predplatné 2,50 €.

MLADOSŤ (mb): časopis pre mládež, 6 čísel ročne, predplatné 2,50 €.

NÁDEJ (bb): ekumenický časopis, 4 čísla ročne,

predplatné 2,50 €.

KULTÚRNO-LITERÁRNY VÝBER (kb): časopis o literatúre, kultúre a umení, 6 čísel ročne, predplatné 2,50 €.

 

ZVUKOVÉ ČASOPISY NA CD VO FORMÁTE MP3

 

NOVÝ ŽIVOT (nz): kmeňový časopis pre nevidiacich a inak zdravotne znevýhodnených, 12 čísel ročne, predplatné 3,50 €.

PRAMEŇ (ez): časopis s blokom o nevidiacich a výberom článkov z rôznych časopisov, 24 čísel ročne, predplatné 4,50 €.

ROZHĽADY (rz): monotematický časopis so širokým spektrom informácií z rôznych oblastí spoločenského života, 8 čísel ročne, predplatné 2,50 €.

NOVET (tz): novinky z oblasti vedy a techniky, 6 čísel ročne, predplatné 2,50 €.

POHYB (hz): časopis pre priaznivcov športu a aktívnych športovcov, 12 čísel ročne, predplatné 2,50 €.

AKORD (az): časopis o hudobnom umení vo všetkých jeho podobách, 4 čísla ročne, predplatné 2 €.

NÁDEJ (bz): ekumenický časopis, 4 čísla ročne, predplatné 2 €.

DOTYKY (dz): časopis pre masérov, 4 čísla ročne, predplatné 2 €.

ŽIVOT (žz): výber článkov z týždenníka Život, ktorý vychádza pre vidiacich, 12 čísel ročne, predplatné 4 €.

SLOVENKA (sz): výber článkov z týždenníka Slovenka, ktorý vychádza pre vidiacich, 12 čísel ročne, predplatné 4 €.

ZDRAVIE (zz): výber článkov z mesačníka Zdravie, ktorý vychádza pre vidiacich, 12 čísel ročne, predplatné 4 €. DIABETIK (iz): výber článkov z odborno-populárneho dvojmesačníka pre diabetikov, ktorý vychádza pre vidiacich, 6 čísel ročne, predplatné 2 €.

 

ČASOPISY VO ZVÄČŠENEJ ČIERNOTLAČI

 

NOVÝ ŽIVOT (nc): kmeňový časopis pre slabozrakých a inak zdravotne znevýhodnených, 12 čísel ročne,

predplatné 3,50 €.

VIERKA (vc): časopis pre ženy, 6 čísel ročne, predplatné 3 €.

ŠACH (šc): časopis pre šachistov, 4 čísla ročne, predplatné 2 €.

 

ČASOPISY V DIGITÁLNEJ FORME

 

CD balíček (cd):

NOVÝ ŽIVOT, VIERKA, ROZHĽADY, MLADOSŤ, NOVET, NÁDEJ, POHYB, DOTYKY, AKORD, ŠACH, KULTÚRNO-LITERÁRNY VÝBER, QUARK, ZEM&VEK, VEĽKÝ BRAILOVÝ KALENDÁR.

Časopisy v textovom formáte na CD nosiči budeme zasielať mesačne podľa uzávierok. Ročné predplatné 6 €.

 

E-mailový balíček (eb):

NOVÝ ŽIVOT, VIERKA, ROZHĽADY, MLADOSŤ, NOVET, NÁDEJ, POHYB, DOTYKY, AKORD, ŠACH, KULTÚRNO-LITERÁRNY VÝBER, QUARK, ZEM&VEK, VEĽKÝ BRAILOVÝ KALENDÁR.

Časopisy v textovom formáte RTF a TXT v kódovaní pre Windows budeme zasielať priebežne podľa uzávierok na e-mailovú adresu predplatiteľa. Predplatitelia sú naďalej povinní oznámiť svoju e-mailovú adresu na expedicia@skn.sk. Ročné predplatné 5 €.

 

Audioweb (aw):

NOVÝ ŽIVOT, NOVET, PRAMEŇ, NÁDEJ, POHYB, AKORD, ROZHĽADY, DOTYKY, ŽIVOT, ZDRAVIE, SLOVENKA, DIABETIK.

Zvukové časopisy budú prístupné na webovej stránke www.skn.sk vo formáte MP3 v časti digitálna knižnica. Meno a heslo na získanie prístupu do digitálnej knižnice si každý predplatiteľ Audiowebu zvolí pri registrácii do digitálnej knižnice na úvodnej webovej stránke. Časopisy budú na webovej stránke sprístupňované priebežne podľa uzávierok. Ročné predplatné 2 €.

KALENDÁRE NA ROK 2023

 

STOLOVÝ kombinovaný – Braillovo písmo/čiernotlač (sk)

3 €, vrátane poštovného za kus 5,10 €

STOLOVÝ čiernotlačový (st) 2,50 €, vrátane poštovného za kus 4,60 €

NÁSTENNÝ RELIÉFNY (nr) – téma Z ríše húb, 4 €, vrátane poštovného za kus 6,80 €

VEĽKÝ BRAILOVÝ (vk) 1 €

CIRKEVNÝ (ck) 1 €

 

Ceny kalendárov uvádzané bez poštovného platia pre osobný odber, s poštovným za kus (2,10 € do 0,5 kg, 2,80 € do 1 kg) v prípade, že si ich objednáte poštou.

Záujemcovia z Českej republiky si musia priplatiť poštovné 6,10 € do 0,5 kg, 9,60 € do 1 kg.

Starostlivo vyplnený peňažný poukaz uhraďte najneskôr
do 20. decembra 2022.

 

Na prednej strane poštového peňažného poukazu U v správe pre adresáta napíšte skratky časopisov, resp. kalendárov, o ktoré máte záujem. Pošta nám tieto informácie doručí, čím pre vás zaniká povinnosť zasielať ústrižok o zaplatení do expedície.

Objednávky posielajte na adresu: SKN, expedícia, Štúrova 36, 054 65  Levoča.

 

Časopisy si môžete objednať aj na e-mailovej adrese: expedicia@skn.sk.

 

V prípade úhrady predplatného bankovým prevodom informujte expedíciu (písomne, telefonicky), pretože banka oznámi len výšku platby, a tak by sme nevedeli, o ktorý časopis alebo kalendár máte záujem.

 

IBAN: SK67 8180 0000 0070 0006 9835

Variabilný symbol: 60104

 

Osobná platba je možná aj priamo v SKN.

Záujemcovia z Českej republiky si môžu časopisy objednať bezhotovostne, resp. prostredníctvom medzinárodného platobného príkazu Eurogiro, ktorý dostanú bezplatne na pošte.

Záujemcovia zo Slovenskej republiky majú aj naďalej možnosť české časopisy vyplatiť priamo v redakcii SKN v hotovosti v eurách najneskôr do 21. 11. 2022. Po tomto termíne platby slovenských predplatiteľov prostredníctvom redakcie nebudú akceptované. Preto vás žiadame, aby ste si české časopisy v prípade záujmu objednali v dostatočnom predstihu.

 

Žiacke časopisy Naše ráno a Za svetlom

si objednajte, resp. zmeny v objednávke nahláste na: Spojená škola internátna, Nám. Štefana Kluberta 2, 054 01 Levoča, e-mail: riaditel@nevidiaci.sk.

 

V súvislosti so Všeobecným nariadením na ochranu osobných údajov (v skratke GDPR – General Data Protection Regulation), platným od 25. mája 2018, vás informujeme, že na spracovanie objednávky periodík a kalendárov je nevyhnutné poskytnúť vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné pre spracovanie objednávky, ako aj doručenie objednaných periodík na zvolenú adresu.

K spracúvaniu osobných údajov bude dochádzať počas obdobia jedného (1) roka po vyhotovení objednávky. Po uplynutí tejto lehoty budú osobné údaje zlikvidované. Poskytnutie osobných údajov na odoberanie periodík a kalendárov je nevyhnutné, keďže právnym základom je plnenie zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou ako objednávateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b Nariadenia GDPR).

Ako dotknutá osoba máte za podmienok stanovených v Nariadení EÚ č. 2016/679 (GDPR) nasledujúce práva: právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

 

Podrobnejšie sú tieto práva upravené v článkoch 15 až 23 GDPR. Máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk), ak sa domnievate, že prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje v rozpore s právnymi predpismi.

Podrobné informácie o vašich právach, príjemcoch, sprostredkovateľoch a zodpovednej osobe, vrátane kontaktu, sú vám k dispozícii na webovom sídle SKN: https://www.skn.sk/novinky/ochrana-osobnych-udajov.

Prihlásenie

Registrácia do digitálnej knižnice

Registrácia do digitálnej knižnice a na portál RTVS - Dokorán

Zabudol som heslo

Vyhľadávanie

RTVS
DOKORÁN
UČEBNICE PDF

ANKETA

Hlasujte za knihu v Braillovom písme, ktorú si budete môcť stiahnuť v 15. týždni roku 2023 z Digitálnej knižnice

Váhavec, Ed McBain   Informácie o knihe Váhavec
22%
Osemdesiat miliónov očí, Ed McBain   Informácie o knihe Osemdesiat miliónov očí
21%
Pod kopytami stád, Louis L'Amour   Informácie o knihe Pod kopytami stád
18%
Prvý venček, Mária Rázusová-Martáková   Informácie o knihe Prvý venček
20%
Tajomstvo zdravia a dlhého života, Ernest Günter   Informácie o knihe Tajomstvo zdravia a dlhého života
19%
Hlasovalo: 499
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Portál Návštevník OPIS - Operačná program informatizácia spoločnosti Blindrevue – IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím