Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Prihláška čitaleľa do 15 rokov

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Štúrova 36, 054 65 Levoča

Dieťa

Zákonný zástupca

Vyhlasujem, že som sa ako zákonný zástupca dieťaťa – používateľa knižnično-informačných služieb, oboznámil(a) s Knižničným poriadkom Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a zaväzujem sa, že nahradím všetky škody, ktoré moje dieťa spôsobí stratou vypožičaných dokumentov, ich poškodením alebo konaním proti Knižničnému poriadku knižnice.

Informácia o spracúvaní osobných údajov
Informujeme Vás, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné za účelom poskytovania knižnično-informačných služieb, a to v rozsahu údajov uvedených v tejto prihláške. K spracúvaniu osobných údajov bude dochádzať po dobu trvania členstva v knižnici ako aj dva roky po jeho skončení. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zlikvidované. Poskytnutie osobných údajov na účely knižnično-informačných služieb nie je dobrovoľné, vyplýva z § 18 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach.

Ako zákonný zástupca máte za podmienok stanovených v Nariadení EÚ č. 2016/679 (GDPR) nasledujúce práva: právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Podrobnejšie sú tieto práva upravené v článkoch 15 až 23 GDPR. Máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR (Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27, tel. +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk ), ak sa domnievate, že Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozpore s právnymi predpismi. Podrobné informácie o  právach, o príjemcoch, sprostredkovateľoch a zodpovednej osobe, vrátane kontaktu, sú k dispozícii na webovom stránke knižnice: www.skn.sk/ochrana-osobných-údajov .


Dátum:                                                        Podpis zákonného zástupcu:

Prihlásenie

Registrácia do digitálnej knižnice

Registrácia do digitálnej knižnice a na portál RTVS - Dokorán

Zabudol som heslo

Vyhľadávanie

RTVS
DOKORÁN
Článok o DIKDA pre čitateľov SKN
UČEBNICE PDF

ANKETA

Hlasujte za knihu v Braillovom písme, ktorú si budete môcť stiahnuť v 24. týždni roku 2024 z Digitálnej knižnice

Milénium , Elizaheth Handová, Lewis Gannet   Informácie o knihe Milénium
21%
Prach a sny, Eduard Krajčo   Informácie o knihe Prach a sny
20%
Predposledná štácia, Juraj Hanuščin   Informácie o knihe Predposledná štácia
19%
Priznávanie , Rose Marcia   Informácie o knihe Priznávanie
17%
Prvý medzi rovnými , Jeffrey Archer   Informácie o knihe Prvý medzi rovnými
23%
Hlasovalo: 884
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Portál Návštevník OPIS - Operačná program informatizácia spoločnosti Blindrevue – IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím