Ostatné knižnično-informačné služby

Bibliograficko-informačné služby

Knižnica poskytuje ústne a písomné bibliografické, faktografické, rešeršné a referenčné informácie. Poskytujú sa: 

  • písomne (na adrese: Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu, Štúrova 36, 054 65 Levoča), 
  • telefonicky (tel. 053/2451210, 2451206, 2451010), 
  • elektronicky (sluzby@skn.sk). 


Rešeršné služby

Zamerané sú na zostavovanie súpisu literatúry na požadovanú tému.

 

Elektronické služby

Zamerané sú na zabezpečenie prístupu k elektronickým informačným zdrojom. Používateľom sú k dispozícii počítače s príslušným hardvérom a softvérom pre nevidiacich a slabozrakých s pripojením na internet.

 

Donášková služba

Knižnica poskytuje donáškovú službu knižných dokumentov do domácností. Realizuje sa v pravidelných týždňových intervaloch na základe vopred nahlásenej objednávky. 

Vzdelávacie a kultúrno-výchovné podujatia

K pozitívnemu zviditeľňovaniu knižnice ako kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie nielen medzi čitateľmi, ale aj intaktnou verejnosťou prispieva organizovanie rozličných kultúrno-výchovných podujatí, odborných konferencií, výstav, celoslovenských súťaží, hodín informačnej výchovy, exkurzií.

Knižničný poriadok SKN.

Na začiatok stránky Tlač stránky