Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Sťažnosti

Smernica o vybavovaní sťažností, PDF

Smernica upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

 Podávanie sťažností

  • Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
  • Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.
  • Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.

 Prijímanie sťažností

  • Sťažnosti v knižnici sú oprávnení prijímať riaditeľ a vedúci zamestnanci knižnice (kontakty).
  • Vybavovanie sťažností zabezpečuje vedúca oddelenia knižnično-informačných služieb v súčinnosti s vecne príslušnými organizačnými útvarmi zamestnávateľa v zmysle zákona o sťažnostiach.

 Lehoty na vybavovanie sťažností

  • Knižnica je povinná sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže sa lehota predĺžiť o 30 pracovných dní.

 

Prihlásenie

Registrácia do digitálnej knižnice

Registrácia do digitálnej knižnice a na portál RTVS - Dokorán

Zabudol som heslo

Vyhľadávanie

RTVS
DOKORÁN
Článok o DIKDA pre čitateľov SKN
UČEBNICE PDF

ANKETA

Hlasujte za knihu v Braillovom písme, ktorú si budete môcť stiahnuť v 24. týždni roku 2024 z Digitálnej knižnice

Milénium , Elizaheth Handová, Lewis Gannet   Informácie o knihe Milénium
21%
Prach a sny, Eduard Krajčo   Informácie o knihe Prach a sny
20%
Predposledná štácia, Juraj Hanuščin   Informácie o knihe Predposledná štácia
19%
Priznávanie , Rose Marcia   Informácie o knihe Priznávanie
17%
Prvý medzi rovnými , Jeffrey Archer   Informácie o knihe Prvý medzi rovnými
23%
Hlasovalo: 884
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Portál Návštevník OPIS - Operačná program informatizácia spoločnosti Blindrevue – IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím