Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Informácie o prístupnosti

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.skn.sk/.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
 • Obrázky v PDF dokumentoch, logá, bannery, neobsahujú alternatívny text. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
 • Pre video záznam a neposkytujú titulky. [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky (pre médiá nahraté vopred)]
 • Niektoré nadpisy na stránke nie sú definované sémanticky správne. Tabuľky v textových dokumentoch (PDF, DOCX, ODT, …) nemajú definované záhlavie. Netabuľkové dáta sú prezentované ako tabuľka. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
 • V niektorých PDF dokumentoch sú medzery medzi písmenami, čo spôsobuje nesprávnu čitateľnosť textu asistenčnou technológiou. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
 • Asistenčná technológia nedokáže používateľovi poskytnúť informácie o umiestnení „vpravo“ alebo „vľavo“. [Kritérium úspešnosti 1.3.3 Charakteristiky na základe zmyslového vnemu]
 • Pre niektoré hypertextové odkazy sa farba používa ako jediný rozlišovací prostriedok od bežného textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb]
 • Zameranie niektorých navigačných prvkov a PDF súbory nemjú dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
 • Zhoršená orientácia pri nazoomovaní stránky – menovka vyhľadávacieho poľa sa stráca. [Kritérium úspešnosti 1.4.4 Zmena veľkosti textu]
 • Niektoré PDF dokumenty sú naskenované bez použitia OCR vrstvy. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
 • V responzívnom dizajne sa niektoré prvky nezobrazujú rozlíšiteľne. [Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu]
 • Niektoré netextové prvky nemajú dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
 • Niektoré položky v hlavnom menu nie sú zamerateľné pomocou klávesnice. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
 • Niektoré položky menu nie je možné vybrať klávesnicou. [Kritérium úspešnosti 2.1.2 Žiadna pasca na klávesy]
 • Na podstránkach nefunguje mechanizmus na preskočenie opakujúcich sa častí obsahu. [Kritérium úspešnosti 2.4.1  Preskočenie blokov]
 • Chýbajúce alebo nesprávne definované názvy PDF dokumentov. [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov]
 • Niektoré odkazy nie sú dostatočne zrozumiteľné mimo kontext. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
 • PDF dokumenty nemajú vytvorené záložky z nadpisov. [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov]
 • Prázdne nadpisy v anglickej mutácii. [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky]
 • Tlačidlo pre zatvorenie menu v mobilnej verzii stránky nemá jednotne definovaný názov. [Kritérium úspešnosti 2.5.3 Popis v názve]
 • Niektoré PDF dokumenty nemajú definovaný jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky]
 • Logá v anglickej verzii stránky majú alternatívne texty v slovenskom jazyku. Na slovenskej stránke sú niektoré texty v anglickom jazyku. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
 • Indikátor zamerania nie je na webovom sídle identifikovaný jednotne. [Kritérium úspešnosti 3.2.4 Konzistentná identifikácia]
 • Na stránke sa vyskytujú nesprávne vnorenia prvkov a syntaktické chyby. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
 • Asistenčná technológia neinformuje o otvorení/zatvorení ponuky. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]
 • Pri filtrovaní výsledkov sa automaticky aktualizujú výsledky, používateľ nie je o zmene informovaný. [Kritérium úspešnosti 4.1.3 Stavové správy]
 1. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
 • Na stránkach, ktoré zverejňujú povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov, nie je uvedený dátum vytvorenia stránky a dátum poslednej aktualizácie. [§15 pís. k) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
 • Niektoré odkazy nemajú uvedenú významovo výstižnú informáciu ako text odkazu. [§16 pís. f) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
 • Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [§18 pís. i) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 23.2.2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 23.2.2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@skn.sk. Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je správca digitálnej knižnice.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu 2016/2102 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk

____________________________________________________________

Uvedenie vyhlásenia o splnení pravidiel prístupnosti webového sídla:

Identifikácia správcu obsahu:


Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči je jediným a jedinečným celonárodným knižnično-informačným centrom pre zrakovo hendikepovaných ľudí Slovenskej republiky i Slovákov žijúcich v zahraničí. Od 1. 1. 1999 je štátnou príspevkovou organizáciou priamo riadenou Ministerstvom kultúry SR. Podrobnejšie: https://www.skn.sk/?zriadovacia-listina


Identifikácia technického prevádzkovateľa:


Infraštruktúra SKN: SWAN, a.s. , Borská 6, 841 04 Bratislava, www.swan.sk , info@swan.sk
Hosting + redakčný systém: Elet s.r.o., Gorazdova 24, Bratislava, www.elet.sk , elet@elet.sk


Uvedenie informácií, ktoré sa týkajú kompetencií a poskytovaných služieb správcu obsahu:

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči je špeciálna knižnica, ktorá poskytuje svoje služby nevidiacim a slabozrakým používateľom.

Zverejnenie úradných hodín správcu obsahu:


Úradné hodiny nájdete tu:

E-mailová adresa prevádzkovateľa webovej stránky slúžiaca pre komunikáciu s inými orgánmi verejnej správy a verejnosťou:


skn@skn.sk


E-mailová adresa webmastra webovej stránky:


webmaster@skn.sk


Webová stránka disponuje vyhľadávaním a RSS kanálmi.

Webová stránka spĺňa pravidlá prístupnosti podľa zákona o IS verejnej správy.

Stránka spĺňa štandardy World Wide Web konzorcia týkajúce sa prístupnosti webu aj pre znevýhodnených občanov. Vychádza z najnovších poznatkov a trendov rešpektujúcich kvalitatívne atribúty webovských stránok, ku ktorým patria kredibilita, nájditeľnosť a prístupnosť. Stránka spĺňa požiadavky Zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a Výnos MF SR o štandardoch pre ISVS . Web sídlo je spracované v redakčnom systéme SwiftSite™ spoločnosti ELET.Dôležité klávesové skratky

 • Rýchly prechod na vyhľadávanie: ALT+1
 • Rýchly prechod na navigačné menu: ALT+2
 • Rýchly prechod na diskusiu: ALT+3
 • Rýchly prechod na katalógy: ALT+4
 • Rýchly prechod na cenník: ALT+5
 • Rýchly prechod na formuláre: ALT+6
 • Rýchly prechod na časopisy vo zvuku ALT+7

Je plne funkčné v prehliadačoch:

 • Internet Explorer 5.5+
 • Mozilla Firefox 0.8+
 • Netscape 7.1+
 • Opera 7.5+

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!


English:


Putting the declaration of compliance with the rules of accessibility web site:

Identification of the content administrator:


Slovak Library for the blind in Levoca Hrebendu Mathias is the only nationwide, and a unique library-information center for visually handicapped people of Slovakia and Slovaks living abroad. From 1 1. 1999 is a state contributory organization directly controlled by the Ministry of Culture. More: https://www.skn.sk/?zriadovacia-listina


Identification of the technical operator:


Infrastructure SKN: SWAN, SpA , Borska 6, 841 04 Bratislava, www.swan.sk, info@swan.sk
Hosting + CMS: Elet Ltd. Gorazdova 24, Bratislava, www.elet.sk, info@elet.sk


Presentation of information related to skills and content services manager:


Slovak Library for the Blind Mathias Hrebendu in Levoca is a special library, which provides services for blind and partially sighted users.


Disclosure of hours of content administrator:


type of day service hours
Postal service Monday - Thursday 08.00 - 15.30 hod.
Friday 08.00 - 14.00 hod.

Absence and presence of borrowing
Users of Levoca and neighborhoods
(lunch break: 11:30 to 12:00 hrs.)
Monday, Thursday 08.00 - 17.00.
Tuesday, Wednesday 08.00 - 15.00.
Friday 08.00 - 13.00.

Children’s and Youth Literature Tuesday - Thursday 13:00 to 16:00 hrs.

Reading Room Monday, Thursday 08.00 - 17.00.
Tuesday, Wednesday 08.00 - 15.00.
Friday 08.00 - 13.00.


E-mail address of the website operator serving for communication with other public authorities and the public:


skn@skn.sk


Email Webmaster Web site:


webmaster@skn.sk

This website meets accessibility rules under the IS government.


Site meets standards of the World Wide Web Consortium on web accessibility for disadvantaged citizens. Based on the latest developments and trends in the quality attributes of friendly web pages, which include credibility, findability and accessibility. Site meets the requirements of the Law No. 275/2006 Z.z. information systems of public administration and Ministry of Finance Decree on standards for ISVS. Web site is processed in SwiftSite™ CMS by ELET company.

Prihlásenie

Registrácia do digitálnej knižnice

Registrácia do digitálnej knižnice a na portál RTVS - Dokorán

Zabudol som heslo

Vyhľadávanie

RTVS
DOKORÁN
Článok o DIKDA pre čitateľov SKN
UČEBNICE PDF

ANKETA

Hlasujte za knihu v Braillovom písme, ktorú si budete môcť stiahnuť v 24. týždni roku 2024 z Digitálnej knižnice

Milénium , Elizaheth Handová, Lewis Gannet   Informácie o knihe Milénium
21%
Prach a sny, Eduard Krajčo   Informácie o knihe Prach a sny
20%
Predposledná štácia, Juraj Hanuščin   Informácie o knihe Predposledná štácia
19%
Priznávanie , Rose Marcia   Informácie o knihe Priznávanie
17%
Prvý medzi rovnými , Jeffrey Archer   Informácie o knihe Prvý medzi rovnými
23%
Hlasovalo: 884
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Portál Návštevník OPIS - Operačná program informatizácia spoločnosti Blindrevue – IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím