Výpožičné služby

Knižnica poskytuje komplexné knižnično-informačné služby registrovaným používateľom sprístupňovaním špecializovaného knižničného fondu v Braillovom písme, vo zvukovom zázname, v reliéfnej grafike a v elektronickej forme.

Výpožičné služby sú poskytované používateľovi zdarma.

Používateľ si môže vybrať z ponuky fondu knižnice – viac ako 7 200 titulov zvukových kníh a takmer 3 600 titulov braillovských kníh.

Podmienkou využívania výpožičných služieb je registrácia používateľa.

Používateľ si môže dokumenty objednať písomne (v Braillovom písme, čiernotlači) v elektronickej forme alebo telefonicky.


Absenčné výpožičné služby

Spočívajú vo vypožičiavaní dokumentov registrovanému používateľovi na základe jeho požiadavky mimo priestorov knižnice. Špecifikom knižnice je zásielková výpožičná služba používateľom v rámci celého Slovenska aj do zahraničia. Braillovské dokumenty posielame v expedičných taškách. Zvukové dokumenty posielame v špeciálnych prenosných kontajneroch (audiokazety) a v polyetylénových vreckách (CD nosiče) ako doporučené zásielky.  


Výpožičná lehota je: 

  • beletria – 1 mesiac (zásielková služba – 6 týždňov), 
  • náučná literatúra – 3 mesiace, 
  • periodiká – 1 týždeň.

Výpožičnú lehotu je možné predĺžiť, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím za predpokladu, že dokument nežiada iný používateľ.


Prezenčné výpožičné služby

Spočívajú vo vypožičiavaní dokumentov len v priestoroch knižnice.


Medziknižničné výpožičné služby

Medziknižničné výpožičné služby sa poskytujú používateľom z iných knižníc Slovenskej republiky na základe uzatvorenej zmluvy.


Prehľad putovných súborov

 

Na začiatok stránky Tlač stránky